فهرست نگهدارنده­ های مجاز غذایی

فهرست نگهدارنده­ های مجاز (فهرست افزودنی­های مجاز غذایی)

این فهرست نگهدارنده ­های مجاز، افزودنی­های مجاز غذایی که برای کنترل میکروارگانیسم­ها یا اکسیداسیون در مواد غذایی استفاده می ­شوند را مشخص می­کند. این فهرست با ارجاع به مجوز بازاریابی برای افزودنی­های غذایی که ممکن ­است به­ عنوان نگهدارنده استفاده شوند، لحاظ شده است.

توجه: یک راهنمای انتقال برای ارائه اطلاعات بیشتر درمورد فهرست افزودنی­های مجاز غذایی و همچنین راهنمایی درمورد نحوه تفسیر و استفاده از این فهرست­ها به ذینفعان ایجاد شده است.

فهرست نگهدارنده­های مجاز

  • بخش 1 – مواد نگهدارنده رده 1
  • بخش 2 – مواد نگهدارنده رده 2
  • بخش 3 – مواد نگهدارنده رده 3
  • بخش 4 – مواد نگهدارنده رده 4

 

بخش 1 – مواد نگهدارنده رده 1

شماره آیتم

ستون 1

افزودنی

ستون 2

مجاز در

ستون 3

حداکثر سطح استفاده و سایر شرایط

A.1

اسید استیک

(1)

کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ؛ ترشیجات، خیارشور و خیار خشک به­ کار رفته در کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشت

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

A.2

اسید اسکوربیک

(1)

آبجو؛ کنسرو قارچ؛ تن ماهی؛ شراب سیب؛ ماهی چرخ کرده منجمد؛ موادمنجمد (به­خصوص میوه)؛ لعاب برای ماهی منجمد؛ کوفته کله­ پاچه ؛ آبجوی سبک؛ مشروب مالت؛ چسب گوشت یا (فرآورده­ های گوشتی) چسب که برای استفاده در کنسرو گوشت و فرآورده جانبی کنسرو گوشت فروخته می‌شود (فقط بخش 14)؛ پورتر؛ کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ؛ ترشیجات، خیارشور و خیار خشک به‌کاررفته در فرآوری کنسرو گوشت یا فرآورده جانبی کنسرو گوشت؛ آبجو؛ شراب

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کنسرو (میوه)؛ کنسرو (سبزیجات)

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

C.1

اسکوربات کلسیم

(1)

آبجو؛ کنسرو قارچ؛ تن ماهی؛ کنسرو مارچوبه سفید؛ شراب سیب؛ موادمنجمد (به­خصوص میوه)؛ ماهی چرخ کرده منجمد؛ لعاب برای ماهی منجمد؛ کوفته کله­ پاچه ؛ آبجوی سبک؛ مشروب مالت؛ چسب گوشت یا (فرآورده­ های گوشتی) چسب که برای استفاده در کنسرو گوشت و فرآورده جانبی کنسرو گوشت فروخته می‌شود (فقط بخش 14)؛ پورتر؛ کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ؛ ترشیجات، خیارشور و خیار خشک به‌کاررفته در فرآوری کنسرو گوشت یا فرآورده جانبی کنسرو گوشت؛ آبجو؛ شراب

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

پوره کنسرو سیب

(2)

درصورت استفاده به­ صورت مجزا یا همراه با ایزو-آسکوربیک اسید، مقدار کل نباید از p.p.m. 150 بیشتر شود.

(3)

کمپوت هلو

(3)

p.p.m. 550

(4)

مواد غذایی غیراستاندارد

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب

(5)

کنسرو پرتقال ماندارین

(5)

p.p.m. 400

E.1

اسید اریتوربیک

(1)

آبجو؛ شراب سیب؛ ماهی چرخ­کرده منجمد؛ موادمنجمد (میوه)؛ لعاب برای ماهی منجمد؛ کوفته کله­ پاچه ؛ آبجوی سبک؛ مشروب مالت؛ چسب گوشت یا (فرآورده گوشتی) چسب که برای استفاده در کنسرو گوشت و فرآورده فرعی کنسرو گوشت فروخته می شود (فقط بخش 14)؛ پورتر؛ کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ؛ ترشیجات، خیارشور و خیارخشک به­ کار رفته در فرآوری کنسرو گوشت یا فرآورده جانبی کنسرو گوشت؛ آبجو؛ شراب

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

کنسرو پوره سیب

(2)

p.p.m. 150

(3)

مواد غذایی غیراستاندارد

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

I.1

اسید ایزواسکوربیک

همان مواد غذایی مربوط به اسید اریتوربیک

همان سطوح لحاظ­شده برای اسید اریتوربیک

P.1

نیترات پتاسیم

(1)

چسب گوشت برای سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت تهیه­ شده با فرآیندهای عمل­آوری آهسته (بخش 14)

(1)

وقتی چسب گوشت مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیترات پتاسیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیترات سدیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود.

وقتی نیترات پتاسیم در چسب گوشت مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هر ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(2)

خیارشور و خیار خشک به­ کار رفته در عمل­آوری کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت تهیه­ شده با فرآیندهای عمل­آوری آهسته (بخش 14)

(1)

وقتی خیارشور یا خیارخشک مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیترات پتاسیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیترات سدیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود. وقتی نیترات پتاسیم در خیارشور یا خیارخشک مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هر ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(3)

سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت تهیه­ شده با فرآیندهای پخت آهسته (بخش 14)

(3)

در مواردی که نیترات پتاسیم به ­تنهایی یا در ترکیب با نیترات سدیم اضافه می شود، مقدار کل نیترات اضافه شده به هر دسته سوسیس خشک، سوسیس نیمه‌خشک، کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت نباید بیش از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون باشد، این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(4)

پنیر رسیده، حاوی حداکثر 68 درصد رطوبت بر پایه بدون چربی که درطول ساخت آن، تخمیر اسید لاکتیک و نمک‌سودکردن، 12 ساعت پس از بستن کشک توسط آنزیم‌های غذایی کامل می‌شود و نمک افزوده ­شده به پنیر به­ صورت نمک خشک یا به شکل آب نمک اضافه می شود.

(4)

درصورت استفاده مجزا یا همراه با نیترات سدیم، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 200 کل شیر و فرآورده­ های شیری که برای تهیه پنیر استفاده می شود باشد. باقیمانده در پنیر رسیده نباید از p.p.m 50 بیشتر شود.

(5)

پنیر رسیده قالبی بسته­ بندی­شده در ظروف در کاملاً نفوذناپذیر

(5)

درصورت استفاده مجزا یا همراه با نیترات سدیم، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 200 کل شیر و فرآورده­ های شیری که برای تهیه پنیر استفاده می شود باشد. باقیمانده در پنیر رسیده نباید از p.p.m 50 بیشتر شود.

P.2

نیتریت پتاسیم

(1)

چسب گوشت، ترشیجات، خیارشور و خیارخشک به­ کاررفته در پخت کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت (بخش 14)

(1)

وقتی از چسب گوشت، خیارشور یا خیارخشک مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیترات پتاسیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیترات سدیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود.

وقتی نیترات پتاسیم در چسب گوشت، خیارشور یا خیارخشک مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هر ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(2)

کنسرو گوشت، بهجز بیکن، و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت (بخش 14)

(2)

درمواردی که نیتریت پتاسیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت سدیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت­های اضافه شده به هر دسته کنسرو گوشت، به جز بیکن، یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت، نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(3)

بیکن

(3)

درمواردی که نیتریت پتاسیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت سدیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت­های اضافه شده به هر دسته بیکن نباید از 19/0 اونس در هر 100 پوند یا 120 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(4)

کنسرو مرغ و فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ (بخش 22)

(4)

درمواردی که نیتریت پتاسیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت سدیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت­های اضافه شده به هر دسته کنسرو مرغ، یا فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ، نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

S.1

اسکوربات سدیم

(1)

آبجو؛ کنسرو قارچ؛ تن ماهی؛ کنسرو مارچوبه سفید؛ شراب سیب؛ ماهی چرخ­کرده منجمد؛ موادمنجمد (میوه)؛ لعاب برای ماهی منجمد؛ کوفته کله­ پاچه ؛ آبجوی سبک؛ مشروب مالت؛ چسب گوشت یا (فرآورده گوشتی) چسبی که برای استفاده در کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت فروخته می شود (فقط بخش 14)؛ پورتر؛ کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ؛ ترشیجات، خیارشور و خشک به­ کار رفته در پخت کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ آبجو؛ شراب

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

آماده­ سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های فرعی گوشت طیور (بخش 22)

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کمپوت هلو

(3)

p.p.m 550

(4)

مواد غذایی غیراستاندارد

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب

(5)

کمپوت پرتقال ماندارین

(5)

p.p.m 400

S.2

اریتوربات سدیم

(1)

همانند مواد غذایی مربوط به اسید اریتوربیک

(1)

همان سطوح مربوط به اسید اریتوربیک

(2)

کنسرو صدف

(2)

p.p.m 350

S.3

ایزواسکوربات سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید اریتوربیک

همان سطوح مربوط به اسید اریتوربیک

S.4

نیترات سدیم

(1)

چسب گوشت برای سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت تهیه­ شده با فرآیندهای پخت آهسته (بخش 14)

(1)

وقتی چسب گوشت مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیترات سدیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیترات پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود.

وقتی نیترات سدیم در چسب گوشت مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هرنوع ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(2)

خیارشور و خیار خشک به­ کار رفته در پخت کنسرو گوشت و فرآورده­ های فرعی کنسرو گوشت تهیه­ شده با فرآیندهای پخت آهسته (بخش 14)

(2)

وقتی خیارشور یا خشک مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیترات سدیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیترات پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود.

وقتی نیترات سدیم در خیارشور یا خشک مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هرگونه ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(3)

سوسیس خشک، سوسیس نیمه­خشک، کنسرو گوشت و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت تهیه­ شده توسط فرآیندهای پخت آهسته (بخش 14)

(3)

درمواردی که نیترات سدیم به تنهایی یا در ترکیب با نیترات پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل نیترات­های اضافه شده به هر دسته سوسیس خشک، سوسیس نیمه‌خشک، کنسرو گوشت یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت، نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(4)

پنیر رسیده، حاوی حداکثر 68 درصد رطوبت بر پایه بدون چربی که درطول ساخت آن، تخمیر اسید لاکتیک و نمک‌سودکردن، 12 ساعت پس از بستن کشک توسط آنزیم‌های غذایی کامل می‌شود و نمک افزوده ­شده به پنیر به­ صورت نمک خشک یا به شکل آب نمک اضافه می شود.

(4)

درصورت استفاده مجزا یا همراه با نیترات پتاسیم، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 200 کل شیر و فرآورده­ های شیری که برای تهیه پنیر استفاده می شود باشد. باقیمانده در پنیر رسیده نباید از p.p.m 50 بیشتر شود.

(5)

پنیر رسیده قالبی بسته ­بندی­ شده در ظروف در کاملاً نفوذناپذیر

(5)

درصورت استفاده مجزا یا همراه با نیترات پتاسیم، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 200 کل شیر و فرآورده­ های شیری که برای تهیه پنیر استفاده می شود باشد. باقیمانده در پنیر رسیده نباید از p.p.m 50 بیشتر شود.

S.5

نیتریت سدیم

(1)

چسب گوشت، ترشیجات، خیارشور و خشک به­ کار رفته در پخت کنسرو گوشت و فرآورده های فرعی کنسرو گوشتی (بخش 14)

(1)

وقتی از چسب گوشت، خیارشور یا خیارخشک مطابق با دستورالعمل­ های برچسب استفاده می شود، اگر نیتریت سدیم به تنهایی و یا در ترکیب با نیتریت پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل این نیترات­ها که به هر دسته کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشت اضافه می شود نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون بیشتر شود، این مقادیر قبل­از دودی­ کردن، پختن یا تخمیر محاسبه می‌شود.

وقتی نیتریت سدیم در چسب گوشت، خیارشور یا خیارخشک مورداستفاده در کنسرو گوشت یا فرآورده‌های جانبی کنسرو گوشتی گنجانده می شود، باید جدا از هر ادویه یا چاشنی بسته‌بندی شود.

(2)

کنسرو گوشت، به جز بیکن، و فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت (بخش 14)

(2)

درمواردی که نیتریت سدیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت­های اضافه شده به هر دسته کنسرو گوشت، به جز بیکن، یا فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت، نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(3)

بیکن

(3)

درمواردی که نیتریت سدیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت­های اضافه شده به هر دسته بیکن نباید از 19/0 اونس در هر 100 پوند یا 120 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(4)

کنسرو مرغ و فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ (بخش 22)

(4)

درمواردی که نیتریت سدیم به تنهایی یا در ترکیب با نیتریت پتاسیم اضافه می شود، مقدار کل نیتریت ­های اضافه شده به هر دسته کنسرو مرغ، یا فرآورده­ های جانبی کنسرو مرغ، نباید از 32/0 اونس در هر 100 پوند یا 200 قسمت در میلیون تجاوز کند. این مقادیر قبل­از هرگونه دودی­ کردن، پخت یا تخمیر محاسبه می شود.

(5)

کنسرو گوشت پستانداران دریایی

(5)

p.p.m 200

W.1

بخور چوب

(1)

مواد غذایی پنیری بسته­ بندی سرد؛ مواد غذایی پنیری بسته­ بندی سرد با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر بسته­ بندی سرد (انواع مختلف)؛ پنیر بسته­ بندی سرد (انواع مختلف) همراه­ با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر (انواع مختلف)؛ مواد غذایی پنیری فرآوری­ شده؛ مواد غذایی پنیری فرآوری­ شده همراه­ با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر مایع فرآوری‌شده؛ پنیر مایع فرآوری­ شده همراه­ با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف) همراه­ با (مواد افزوده)

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

کنسرو ماهی؛ کنسرو گوشت (بخش 14 و 21)؛ فرآورده­ های جانبی کنسرو گوشت؛ کنسرو مرغ؛ فرآورده جانبی کنسرو مرغ کنسرو؛ سوسیس

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

مواد غذایی غیراستاندارد

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

 

 

 

 

 

 

بخش 2 – موادنگهدارنده رده 2

شماره آیتم

ستون 1

     افزودنی

ستون 2

مجاز در

ستون 3

حداکثر سطح استفاده و سایر شرایط

B.1

اسید بنزوئیک

(1)

مربای سیب (یا ریواس) و (هر میوه­ای)؛ آب­میوه غلیظ (هر میوه‌ای) به جز آب پرتقال غلیظ منجمد؛ مارمالاد انجیر با پکتین؛ گوشت چرخ­کرده؛ مارمالاد (مرکبات) با پکتین؛ مربا (هر میوه‌ای)؛ مربا (هر میوه­ای) با پکتین؛ ژله (هر میوه­ای) با پکتین؛ آب­میوه (هر میوه­ای)؛ ماهی و فرآورده­ های گوشتی بسته‌بندی‌شده که مرینت­شده یا به­روشی دیگر فرآوری سرد شده­است (بخش 21). ترشی؛ مارمالاد آناناس با پکتین؛ مزه­ها؛ سس گوجه­ فرنگی؛افزودنی های مجاز رب گوجه فرنگی؛ تفاله گوجه­ فرنگی؛ پوره گوجه فرنگی

(1)

p.p.m 1.000

(2)

مواد غذایی غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

p.p.m 1.000

(3)

کره گیاهی

(3)

درصورت استفاده به تنهایی یا همراه­ با اسید سوربیک، مقدار کل نباید از p.p.m 1000 بیشتر باشد.

(4)

سس صدف غیراستاندارد

(4)

p.p.m 1.000

C.1

سوربات کلسیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سوربیک

همان سطوح مربوط به اسید سوربیک

C.1A

Carnobacterium divergens M35

ماهی سالمون دودی سرد برش خورده آماده مصرف؛ ماهی قزل‌آلای سرد برش خورده آماده مصرف

فرآیندهای تولید مطلوب

C.2

Carnobacterium maltaromaticum CB1

(1) [حذف­ شده، 01-06-2017، (به NOM/ADM-0097) مراجعه کنید]

 

(2) [حذف­ شده، 01-06-2017، (به NOM/ADM-0097) مراجعه کنید]

 

(3) [حذف­ شده، 01-06-2017، (به NOM/ADM-0097) مراجعه کنید]

 

(4) [حذف­ شده، 01-06-2017، (به NOM/ADM-0097) مراجعه کنید]

 

(5)

براون؛ کوفته کله­ پاچه ؛ گوشت ناهار (کالباس)؛ لوف فرآورده جانبی گوشت؛ لوف گوشت؛ کالباس؛ گوشت کنسرو؛ فرآورده جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت­های آماده، به جز گوشت­های کنسروی پخته ­نشده (بخش 14)؛ فرآورده­ های جانبی گوشت آماده، به جز فرآورده­ های فرعی گوشت کنسروی پخته ­نشده؛ گوشت­های کنسروشده، به جز گوشت‌های کنسروی نپخته (بخش 14)؛ فرآورده فرعی گوشت کنسروی، به جز فرآورده فرعی گوشت کنسروی پخته‌نشده؛ سوسیس، به جز سوسیس پخته ­نشده و سوسیس تخمیری نپخته

(5)

فرآیندهای تولید مطلوب

(6)

گوشت مرغ آماده، به جز مرغ کنسروی نپخته؛ فرآورده­ های فرعی گوشت مرغ آماده، به جز فرآورده­ های فرعی مرغ کنسروی نپخته؛ گوشت مرغ کنسروی، به جز گوشت مرغ کنسروی نپخته؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی، به‌جز فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی نپخته

(6)

فرآیندهای تولید مطلوب

E.1

اتیل لائوریل آرجینات

(1)

نوشیدنی ­های غیرالکلی برپایه آب غیراستاندارد

(1)

p.p.m 50 محاسبه­ شده برحسب هیدروکلراید اتیل-N-آلفا-دودکانیول-L-آرجینات

(2)

پنیر چدار؛ لوف فرآورده­ جانبی گوشت؛ لوف گوشت؛ پنیر (انواع مختلف)؛ آب پنیر (انواع مختلف)؛ مواد داخل پای؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ ماهی آماده یا گوشت آماده (بخش 21)؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ ماهی یا گوشت کنسروی (بخش 21)؛ گوشت کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف) همراه­ با (ترکیبات افزوده)؛ سوسیس؛ سوپ؛ سس گوجه فرنگی؛ دیپ­های غیراستاندارد؛ سس ­های غیراستاندارد؛ آب پنیر

(2)

p.p.m 200 محاسبه­ شده برحسب هیدروکلراید اتیل-N-آلفا-دودکانوئیل-L-آرجینات

H.1

4-هگزیل­رزورسینول

سخت­ پوستان

فرآیندهای تولید مطلوب. باقیمانده در بخش خوراکی محصول پخته ­نشده از p.p.m 1 بیشتر نشود.

L.1

Leuconostoc
carnosum 4010

سوسیس­ دودی با بسته­ بندی وکیوم؛

کالباس­ خشک با بسته­ بندی وکیوم؛

سوسیس فرانکفورتر با بسته­ بندی وکیوم؛

کالباس مورتادلا با بسته­ بندی وکیوم؛

سوسیس وینر با بسته­ بندی وکیوم

فرآیندهای تولید مطلوب

L.2

گلیکولیپیدهای بلندزنجیره از Dacryopinax spathularia MUCL 53181

(1)

نوشیدنی ­های انرژی­ زای کافئین­ دار؛ نوشیدنی ­های ورزشی؛ نوشیدنی ­های چای تخمیرشده غیراستاندارد؛ نوشیدنی ­های چای غیراستاندارد

(1)

p.p.m 50

(2)

آب­میوه غلیظ (هر میوه­ای) به جز آب­پرتقال غلیظ منجمد. آب­میوه (هر میوه­ای)؛  آب­میوه (مخلوط میوه­ ها)؛ آب سبزیجات غیراستاندارد

(2)

p.p.m 100 در آبمیوه مصرفی

(3)

کنسانتره برای نوشیدنی ­های گازدار غیرالکلی غیراستاندارد؛ نوشیدنی ­های برپایه آب طعم­ شیرین غیرگازدار با موادمغذی ویتامین و موادمعدنی افزوده؛ نوشابه­ های گازدار غیرالکلی غیراستاندارد

(3)

p.p.m 25 در نوشیدنی ­های مصرفی

4)

کنسانتره برای نوشیدنی ­های غیرالکلی غیرگازدار غیراستاندارد طعم­ دار برپایه آب؛ مخلوط‌ نوشیدنی‌های غیرالکلی غیراستاندارد و غیرگازدار طعم‌دار برپایه آب؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه میوه؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه میوه و سبزیجات؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه سبزیجات؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد غیرالکلی غیرگازدار طعم­ دار برپایه آب

(4)

p.p.m 80 در نوشیدنی ­های مصرفی

M.1

متیل-p-هیدروکسی‌بنزوات (متیل‌پارابن)

(1) [حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید)]

 

(2) [حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید)]

 

(3)

آماده ­سازی ضدکف

(3)

p.p.m 5000 برحسب اسید p-هیدروکسی­بنزوئیک محاسبه می شود. اگر در ترکیب با پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات، نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید یا نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید استفاده شود، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 5000 باشد. برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه شود.

(4)

فرمولاسیون رنگ آبی برای استفاده در چاشنی­ها

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب. مقدار متیل-p-هیدروکسی بنزوات در چاشنی از p.p.m 40 تجاوز نکند. اگر در ترکیب با نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوات استفاده شود، مقدار کل در چاشنی از p.p.m 40 بیشتر نشود. برحسب متیل-p-هیدروکسی بنزوات محاسبه می شود.

(5)

فرمولاسیون رنگ آبی برای استفاده در نوشیدنی‌های طعم‌دار گازدار غیراستاندارد، شیرینی‌­های غیراستاندارد، یا نوشیدنی‌های غلیظ منجمد غیراستاندارد

(5)

فرآیندهای تولید مطلوب. مقدار متیل-p-هیدروکسی بنزوات در نوشیدنی یا شیرینی مصرفی از p.p.m 10 تجاوز نکند. درصورت استفاده همراه با نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوات، مقدار کل در نوشیدنی یا شیرینی مصرفی نباید از p.p.m 10 بیشتر شود. برحسب متیل-p-هیدروکسی بنزوات محاسبه می‌شود.

(6)

آماده ­سازی آنزیم

(6)

p.p.m 5000 برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود. اگر در ترکیب با پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات، نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید یا نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید استفاده شود، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 5000 باشد. برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود.

M.2

[حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید)]

 

 

M.3

سرکه اصلاح شده (مخلوط مایع یا خشک­شده به‌صورت اسپری حاوی اسید استیک و یک یا چند استات پتاسیم، دی پتاسیم استات، استات سدیم یا دی سدیم استات، تهیه‌شده با افزودن بی­کربنات پتاسیم یا بی­کربنات سدیم، کربنات پتاسیم یا کربنات سدیم یا هیدروکسید پتاسیم، هیدروکسید سدیم به سرکه)

(1)

براون؛ کوفته کله­ پاچه­ ؛ لوف فرآورده­جانبی گوشت؛ لوف گوشت؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ گوشت کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ سوسیس

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب (مقدار کل دی استات پتاسیم یا دی استات سدیم اضافه ­شده به غذا، از همه منابع، نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی بیشتر باشد).

2)

ترشیجات، خیارشور یا خشک به­ کار رفته در پخت گوشت کنسروی یا فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب (مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات اضافه ­شده به گوشت کنسروی یا فرآورده فرعی گوشت کنسروی از همه منابع نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی بیشتر باشد).

(3)

آماده ­سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های فرعی گوشت طیور (بخش 22)

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب (مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات از همه منابع اضافه ­شده به مواد غذایی نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی بیشتر باشد).

N.1

نیسین

(1)

مخلوط مربوط­به پخت حاوی تخم ­مرغ؛ آب نمک برای تخم‌مرغ آب­پز سفت؛ تخم ­مرغ کامل مایع؛ مخلوط تخم مرغ کامل مایع

(1)

p.p.m 15

(2)

آب­میوه غلیظ (هر میوه­ای)؛ آب­میوه (هر میوه­ای)؛ آب­میوه (مخلوط میوه­ ها)؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد حاوی آب­میوه؛ کنسانتره نوشیدنی غیراستاندارد حاوی آب­میوه

(2)

p.p.m 5/2 در محصولات مصرفی

(3)

لوف گوشت؛ گوشت آماده مصرف (بخش 14)؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده مصرف؛ گوشت مرغ آماده مصرف؛ فرآورده­ های فرعی گوشت مرغ آماده مصرف؛ گوشت کنسروی آماده مصرف (بخش 14)؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی آماده مصرف؛ گوشت مرغ کنسروی آماده مصرف؛ فرآورده­ های جانبی مرغ کنسروی آماده مصرف؛ ماهی دودی آماده مصرف؛ سوسیس

(3)

p.p.m 25

(4)

فرآورده­ های سیب­ زمینی پخته ­شده فریزری

(4)

p.p.m 5/12

(5)

سس ­های کم­اسید غیراستاندارد عمل­آوری­شده با حرارت

(5)

p.p.m 25/6

(6)

فرآورده­ های پنیری فرآوری­ شده غیراستاندارد

(6)

p.p.m 30

(7)

فرآورده­ های برپایه جدایه پروتئین گیاهی مایع که مشابه فرآورده­ های تخم ­مرغ هستند

(7)

p.p.m 25

P.01

استات پتاسیم

(1)

براون؛ کوفته کله­ پاچه ؛ لوف فرآورده­ های فرعی گوشت؛ لوف گوشت؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ گوشت کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ سوسیس

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

2)

آماده ­سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های فرعی گوشت طیور (بخش 22)

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

P.1

پتاسیم بنزوآت

همان مواد غذایی مربوط به اسید بنزوئیک

p.p.m 1.000 محاسبه­ شده برحسب اسید بنزوئیک

P.2

بی­ سولفیت پتاسیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

همان سطح مربوط به اسید سولفوروس

P.2.01

دی پتاسیم استات

(1)

براون؛ کوفته کله­ پاچه ؛ لوف فرآورده­ های فرعی گوشت؛ لوف گوشت؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ نگهدارنده کنسرو گوشت ؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ سوسیس

(1)

درصورت استفاده مجزا یا در هر ترکیب با سرکه اصلاح ­شده یا دی سدیم استات، مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات اضافه ­شده به غذا نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی بیشتر شود.

(2)

آماده ­سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)

(2)

درصورت استفاده مجزا یا در هر ترکیب با سرکه اصلاح ­شده یا دی سدیم استات، مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات اضافه ­شده به غذا نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی تجاوز کند.

P.2.1

لاکتات پتاسیم

(1)

محلول تزریقی یا پوششی برای پخت گوشت طیور یا فرآورده­ های جانبی گوشت طیور؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ گوشت کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ ترشیجات یا خیارشور به­ کار رفته در پخت گوشت کنسروی یا فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ سوسیس

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

گوشت تکه (قرمه)؛ گوشت طیور تکه­

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب به ­شرطی که:

(الف) i) وقتی به­ عنوان یک محصول پخته فروخته می‌شود، گوشت تکه ­شده یا مرغ تکه ­شده حاوی پروتئین گوشت حداقل 12 درصدی باشد؛

ii) وقتی به­ عنوان یک محصول نپخته فروخته می‌شود، گوشت تکه ­شده یا مرغ تکه ­شده حاوی پروتئین گوشت حداقل 10 درصدی باشد؛

(ب) استخوان یا لایه چربی قابل­مشاهده در هیچ­ یک از محاسبات مربوط­به تعیین میزان پروتئین گوشت برای اهداف ذکر شده در (الف) i) و (الف) ii) فوق، لحاظ نمی­گردد؛ و

ج) لاکتات پتاسیم در مایعات یک سردخانه که در آن کل یا بخشی از لاشه مرغ پرکنده قرار داده شده­است، استفاده نشود.

(3)

ماهی آماده یا گوشت آماده، به جز کنسرو ماهی آماده و کنسرو گوشت آماده (بخش 21)؛ ماهی یا گوشت کنسروی (بخش 21)

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

(4)

آماده ­سازی ­های غیراستاندارد ماهی و گوشت (بخش 21)

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب

P.3

متابی­ سولفیت پتاسیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

همان سطوح مربوط به اسید سولفوروس

P.4

سوربات پتاسیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سوربیک

همان سطوح مربوط به اسید سوربیک

P.4.1

اسید پروپیونیک

گوشت آماده ­مصرف (بخش 14)؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده ­مصرف؛ گوشت مرغ آماده ­مصرف؛ فرآورده­ های فرعی گوشت مرغ آماده ­مصرف؛ گوشت کنسروی آماده ­مصرف (بخش 14)؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی آماده‌مصرف؛ گوشت مرغ کنسروی آماده ­مصرف؛ فرآورده‌های جانبی گوشت مرغ کنسروی آماده مصرف؛ سوسیس وینر

p.p.m 2500 اگر در ترکیب با پروپیونات سدیم استفاده شود، مقدار کل نباید از p.p.m 2500 بیشتر شود. برحسب اسید پروپیونیک محاسبه می شود

P.5

پروپیل-p-هیدروکسی‌بنزوات (پروپیل­پارابن)

(1) [حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید]

 

(2) [حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید]

 

(3)

آماده ­سازی ­های ضدکف

(3)

p.p.m 5000 برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود. اگر در ترکیب با متیل-p-هیدروکسی بنزوات، نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید یا نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید استفاده شود، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 5000 باشد. برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود.

(4)

فرمولاسیون رنگ آبی برای استفاده در چاشنی­ها

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب. مقدار کل پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات در چاشنی نباید از p.p.m 40  تجاوز کند. اگر در ترکیب با نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات استفاده شود، مقدار کل در چاشنی از p.p.m 40 بیشتر نشود. برحسب پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات محاسبه می شود

(5)

فرمولاسیون رنگ آبی برای استفاده در نوشیدنی ­های غیراستاندارد طعم­ دار گازدار

(5)

فرآیندهای تولید مطلوب. مقدار پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات در نوشیدنی از p.p.m 10 تجاوز نکند. اگر در ترکیب با نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات استفاده شود، مقدار کل در نوشیدنی نباید از p.p.m 10 بیشتر شود. برحسب پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات محاسبه می شود.

6)

فرمولاسیون رنگ آبی برای استفاده در شیرینی­ های غیراستاندارد

(6)

فرآیندهای تولید مطلوب مقدار پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات در قنادی از p.p.m 20 تجاوز نکند. درصورت استفاده همراه با نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات، مقدار کل در شیرینی­ها از p.p.m 20بیشتر نشود. برحسب پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات محاسبه می شود.

(7)

آماده ­سازی آنزیم

(7)

p.p.m 5000 برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود. اگر در ترکیب با متیل-p-هیدروکسی بنزوات، نمک سدیم متیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید یا نمک سدیم پروپیل-p-هیدروکسی بنزوئیک اسید استفاده شود، مقدار کل نباید بیش از p.p.m 5000 باشد. برحسب اسید p-هیدروکسی بنزوئیک محاسبه می شود.

P.6

[حذف­ شده، 09-08-2021، (به NOM/ADM-0171 مراجعه کنید)]

 

 

S.01

استات سدیم

(1)

براون؛ کوفته کله­ پاچه ؛ لوف فرآورده­ های جانبی گوشت؛ لوف گوشت؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی مرغ آماده؛ گوشت کنسرو؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی مرغ کنسروی؛ سوسیس

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

آماده ­سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

S.1

بنزوآت سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید بنزوئیک

p.p.m 1.000 محاسبه­ شده برحسب اسید بنزوئیک

S.2

بی­سولفیت سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

همان سطوح مربوط به اسید سولفوروس

S.2.1

دی سدیم استات

(1)

براون؛ کوفته کله­ پاچه ؛ لوف فرآورده­ های جانبی گوشت؛ لوف گوشت؛ گوشت کوزه­ای؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کوزه­ای؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های فرعی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی مرغ آماده؛ گوشت کنسرو؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی مرغ کنسروی؛ سوسیس

  (1)

درصورت استفاده مجزا یا در ترکیب با سرکه اصلاح‌شده یا دی پتاسیم استات، مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات اضافه ­شده به غذا نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی تجاوز کند.

(2)

آماده ­سازی غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛ و

(ب) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)

  (2)

درصورت استفاده مجزا یا در ترکیب با سرکه اصلاح‌شده یا دی پتاسیم استات، مقدار کل دی پتاسیم استات یا دی سدیم استات اضافه ­شده به غذا نباید از 25/0 درصد وزن محصول نهایی تجاوز کند.

(3)

ماهی آماده یا گوشت آماده (بخش 21)؛ ماهی یا گوشت کنسروی (بخش 21)

(3)

25/0درصد وزن محصول نهایی

(4)

آماده ­سازی ­های غیراستاندارد برای ماهی و گوشت (بخش 21)

(4)

25/0درصد وزن محصول نهایی

S.2.2

لاکتات سدیم

(1)

محلول تزریقی یا پوششی برای پخت گوشت طیور یا فرآورده­ های جانبی گوشت طیور؛ گوشت آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت آماده؛ گوشت مرغ آماده؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ آماده؛ گوشت کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ گوشت مرغ کنسروی؛ فرآورده­ های جانبی گوشت مرغ کنسروی؛ ترشیجات یا خیارشور به­ کار رفته در پخت گوشت کنسروی یا فرآورده­ های جانبی گوشت کنسروی؛ سوسیس

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

گوشت تکه ­شده؛ مرغ تکه ­شده

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب به ­شرطی که:

(الف) i) وقتی به­ عنوان یک محصول پخته فروخته می‌شود، گوشت تکه ­شده یا مرغ تکه ­شده حاوی پروتئین گوشت حداقل 12 درصدی باشد؛

ii) وقتی به­ عنوان یک محصول نپخته فروخته می‌شود، گوشت تکه ­شده یا مرغ تکه ­شده حاوی پروتئین گوشت حداقل 10 درصدی باشد؛

(ب) استخوان یا لایه چربی قابل­مشاهده در هیچ­ یک از محاسبات مربوط­به تعیین میزان پروتئین گوشت برای اهداف ذکر شده در (الف) i) و (الف) ii) فوق، لحاظ نمی­گردد؛ و

ج) لاکتات پتاسیم در مایعات یک سردخانه که در آن کل یا بخشی از لاشه مرغ پرکنده قرار داده شده­است، استفاده نشود.

(3)

ماهی آماده یا گوشت آماده، به جز کنسرو ماهی آماده و کنسرو گوشت آماده (بخش 21)؛ ماهی یا گوشت کنسروی (بخش 21)

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

(4)

آماده ­سازی ­های غیراستاندارد برای ماهی و گوشت (بخش 21)

(4)

فرآیندهای تولید مطلوب

S.3

متابی ­سولفیت سدیم

(1)

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

(1)

همان سطوح مربوط به اسید سولفوروس

(2)

کنسرو حلزون دریایی

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب، مشروط براینکه باقیمانده در قسمت خوراکی محصول نپخته از p.p.m 100 بیشتر نشود. برحسب دی­اکسیدگوگرد محاسبه می شود.

S.3.1

پروپیونات سدیم

همان مواد غذایی که در بخش 2 این فهرست برای اسید پروپیونیک ذکر شده­اند.

p.p.m 2500 برحسب اسید پروپیونیک محاسبه می‌شود. اگر در ترکیب با اسید پروپیونیک استفاده شود، مقدار کل نباید بیشتر از  p.p.m2500 باشد. برحسب اسید پروپیونیک محاسبه می شود

S.4

املاح سدیم متیل-p-هیدروکسی ­بنزوئیک اسید

همان مواد غذایی که برای متیل-pهیدروکسی بنزوات ذکر شده­اند

همان سطوح و شرایطی که برای متیل-p-هیدروکسی بنزوات ذکر شده است

S.5

املاح سدیم پروپیل-p-هیدروکسی­ بنزوئیک اسید

همان مواد غذایی که برای پروپیل-p-هیدروکسی ­بنزوات ذکر شده­اند

همان سطوح و شرایطی که برای پروپیل-p-هیدروکسی بنزوات ذکر شده است

S.6

سوربات سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سوربیک

همان سطوح مربوط به اسید سوربیک

S.7

سولفیت سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

همان سطوح مربوط به اسید سولفوروس

S.8

دی­تیونیت سدیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سولفوروس

همان سطوح مربوط به اسید سولفوروس

S.9

اسید سوربیک

(1)

مربای سیب (یا ریواس) و (هر میوه­ای)؛ خمیر ماهی­دودی و نمک­سودشده فرآوری سرد؛ آب­میوه غلیظ (هر میوه­ای) به‌جز آب­پرتقال غلیظ منجمد. مارمالاد انجیر با پکتین؛ گوشت چرخ­کرده؛ مارمالاد (مرکبات) با پکتین; مربای (هر میوه­ای)؛ مربای (هر میوه­ای) با پکتین; ژله (هر میوه­ای) همراه­ با پکتین; آبمیوه (هر میوه­ای)؛ آبمیوه (مخلوط میوه­ ها)؛ شربت (با ذکر منبع گلوکز)؛ ترشی؛ مارمالاد آناناس با پکتین؛ مزه­ها؛ ماهی خشک دودی یا نمک­سود؛ سس گوجه­ فرنگی؛ رب گوجه­ فرنگی؛ تفاله گوجه­ فرنگی؛ پوره گوجه فرنگی

(1)

p.p.m 1.000

(2)

غذاهای غیر استاندارد (به جز غذاهای غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

p.p.m 1.000

(3)

زیتون شور

(3)

p.p.m 300

(4)

کره گیاهی

(4)

درصورت استفاده به-صورت مجزا یا در ترکیب با اسید بنزوئیک، میزان کل نباید بیش از p.p.m 1.000 باشد

(5)

سس ­های غیراستاندارد سالاد

(5)

p.p.m 3.350

S.10

اسید سولفوروس

(1)

شراب سیب؛ شراب عسل؛ شراب

(1)

p.p.m 70 در حالت مجزا یا p.p.m 350 در ترکیب محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد مطابق با الزامات بخش­های B.02.100، B.02.106 و B.02.120

(2)

آبجو؛ آبجوی سبک؛ شراب مالت؛ پورتر؛ آبجوی استوت

(2)

p.p.m 15 محاسبه­ شده برحسب دی ­اکسید گوگرد

(3)

مربای سیب (یا ریواس) و (هر میوه­ای)؛ آبمیوه غلیظ (هر میوه­ای) به جز آب­پرتقال غلیظ منجمد؛ ملاس تجملی؛ مارمالاد انجیر با پکتین؛ سیب خردشده یخ­زده؛ ژلاتین؛ گوشت چرخ­کرده؛ مارمالاد (مرکبات) با پکتین; مربای (میوه)؛  مربای (میوه) با پکتین; ژله (میوه) با پکتین؛ آبمیوه (هر میوه­ای)؛ آبمیوه (مخلوط میوه­ ها)؛ شربت (با ذکر منبع گلوکز)؛ ترشیجات؛ مارمالاد آناناس با پکتین؛ ملاس تصفیه‌شده؛ مزه­ها؛ ملاس رومیزی؛ سس گوجه­ فرنگی؛ رب گوجه­ فرنگی؛ تفاله گوجه­ فرنگی؛ پوره گوجه­ فرنگی

(3)

p.p.m 500 محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد

(4)

نوشیدنی ­های غیراستاندارد

(4)

p.p.m 100 محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد

(5)

میوه و سبزیجات خشک

(5)

p.p.m 2.500 محاسبه­ شده برحسب دی‌اکسیدگوگرد

(6)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای مواد غذایی که به­ عنوان منبع تیامین شناخته می­شوند و به جز آماده ­سازی ­های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(6)

p.p.m 500 محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد

(7)

قارچ منجمد

(7)

p.p.m 90 محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد

(8)

دکستروز خشک؛ دکستروز مونوهیدرات

(8)

p.p.m 20 محاسبه­ شده برحسب دی­اکسیدگوگرد

(9)

گلوکز یا شربت گلوکز

(9)

p.p.m 40 به جز گلوکز یا شربت گلوکز برای ساخت شیرینی­ های قندی که نباید بیش­از p.p.m 400 باشد. برحسب دی­اکسیدگوگرد محاسبه می شود

(10)

گلوکز جامد یا شربت گلوکز خشک

(10)

p.p.m 40 به جز گلوکز جامد یا شربت گلوکز خشک‌شده برای تولید شیرینی­ های قندی که نباید بیش­از p.p.m 150باشد. برحسب دی­اکسیدگوگرد محاسبه می شود

(11)

سخت­ پوستان

(11)

فرآیندهای تولید مطلوب. باقیمانده در بخش خوراکی محصول نپخته نباید بیش از p.p.m 100 باشد. برحسب دی­اکسیدگوگرد محاسبه می شود.

 

بخش 3 – موادنگهدارنده رده 3

شماره آیتم

ستون 1

افزودنی

ستون 2

مجاز در

ستون 3

حداکثر سطح استفاده و سایر شرایط

C.1

پروپیونات کلسیم

(1)

همان مواد غذایی فهرست­ شده در بخش 3 این فهرست برای اسید پروپیونیک

(1)

p.p.m 2.000 محاسبه­ شده برحسب اسید پروپیونیک

(2)

نان روتی؛ نان تورتیلای آرد نرم

(2)

p.p.m 4.000

C.2

سوربات کلسیم

همان مواد غذایی مربوط به اسید سوربیک

همان حداکثر سطوح مورداستفاده برای اسید سوربیک

D.1

دی­متیل دی­کربنات

(1)

نوشیدنی ­های غیرالکلی برپایه آب غیراستاندارد

(1)

p.p.m 250

(2)

شراب

(2)

p.p.m 200

(3)

شراب سیب؛ شراب میوه؛ شراب گلابی؛ شراب سیب الکلی غیراستاندارد

(3)

p.p.m 250

L.1

گلیکولیپیدهای بلندزنجیره از Dacryopinax spathularia MUCL 53181

(1)

نوشیدنی ­های انرژی­ زا کافئین­ دار؛ نوشیدنی ­های ورزشی؛ نوشیدنی ­های چای تخمیرشده غیراستاندارد؛ نوشیدنی ­های چای غیراستاندارد

(1)

p.p.m 50

(2)

آب سبزیجات غیراستاندارد

(2)

p.p.m 100

(3)

کنسانتره برای نوشیدنی ­های گازدار غیرالکلی غیراستاندارد؛ نوشیدنی ­های برپایه آب با طعم­ شیرین غیرگازدار با موادمغذی ویتامین و موادمعدنی اضافه ­شده؛ نوشابه­ های گازدار غیرالکلی غیراستاندارد

(3)

p.p.m 25 در نوشیدنی ­های مصرفی

4)

کنسانتره برای نوشیدنی ­های غیرالکلی غیرگازدار غیراستاندارد طعم­ دار برپایه آب؛ مخلوط‌ نوشیدنی‌های غیرالکلی غیراستاندارد و غیرگازدار طعم‌دار برپایه آب؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه میوه؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه میوه و سبزیجات؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد برپایه سبزیجات؛ نوشیدنی ­های غیراستاندارد غیرالکلی غیرگازدار طعم­ دار برپایه آب

(4)

p.p.m 80 در نوشیدنی ­های مصرفی

N.1

ناتامیسین

(1)

سطح پنیر (انواع مختلف) و پنیر چدار

(1)

p.p.m 20 مطابق با الزامات بخش B.08.033 و B.08.034

(2)

سطح پنیر رنده ­شده یا خردشده (انواع مختلف) و پنیر چدار رنده ­شده یا خردشده

(2)

p.p.m 10 شب مطابق با الزامات بخش B.08.033 و B.08.034

P.1

سوربات پتاسیم

(1)

همان مواد غذایی مربوط به اسید سوربیک

(1)

همان حداکثر سطوح مورداستفاده برای اسید سوربیک

(2)

نان روتی؛ نان تورتیلای آرد نرم

(2)

p.p.m 5.000

(3)

کیک­ ها؛ کروسان­ها؛ شیرینی دانمارکی؛ مافین­ها

(3)

p.p.m 3.500

P.2

اسید پروپیونیک

(1)

نان

(1)

p.p.m 2.000

(2)

پنیر چدار؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر با بسته‌بندی سرد (انواع مختلف)؛ پنیر با بسته­ بندی سرد (انواع مختلف) همراه­ با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای؛ پنیر خامه­ ای با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای مایع؛ پنیر خامه‌ای مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر (انواع مختلف)؛ مواد غذایی پنیری فرآوری­ شده؛ مواد غذایی پنیری فرآوری‌شده با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری­ شده مایع؛ پنیر فرآوری­ شده مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری‌شده (انواع مختلف)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف) با (ترکیبات افزوده)

(2)

p.p.m 2.000 یا p.p.m 3.000، برحسب مورد، مطابق با الزامات بخش­های B.08.033، B.08.034، B.08.035، B.08.037، B.08.038، B.08.039، B.08.040، B.08.041، B.08.041.1، B.08.041.2، B.08.041.2، B.08.041.2، B.08.039. B.08.041.4، B.08.041.5، B.08.041.6، B.08.041.7 و B.08.041.8

(3)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(3)

p.p.m 2.000

S.1

دی سدیم استات

(1)

نان

(1)

p.p.m 3.000

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های فرعی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

p.p.m 3.000

S.2

پروپیونات سدیم

همان مواد غذایی ذکر­شده در بخش 3 این فهرست برای اسید پروپیونیک

p.p.m 2.000 محاسبه­ شده برحسب اسید پروپیونیک

S.3

سوربات سدیم

(1)

نان

(1)

همان حداکثر سطح مورداستفاده برای اسید سوربیک

(2)

پنیر چدار؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر با بسته‌بندی سرد (انواع مختلف)؛ پنیر با بسته­ بندی سرد (انواع مختلف) با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای؛ پنیر خامه‌ای با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای مایع؛ پنیر خامه‌ای مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر (انواع مختلف)؛ مواد غذایی پنیری فرآوری­ شده؛ مواد غذایی پنیری فرآوری‌شده با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری­ شده مایع؛ پنیر فرآوری­ شده مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری‌شده (انواع مختلف)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف) با (ترکیبات افزوده)

(2)

همان حداکثر سطح مورداستفاده برای اسید سوربیک

(3)

شراب سیب؛ شراب؛ شراب عسل

(3)

همان حداکثر سطح مورداستفاده برای اسید سوربیک

(4)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(4)

همان حداکثر سطح مورداستفاده برای اسید سوربیک

S.4

اسید سوربیک

(1)

نان

(1)

p.p.m 1.000

(2)

پنیر چدار؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد؛ مواد غذایی پنیری با بسته­ بندی سرد با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر با بسته‌بندی سرد (انواع مختلف)؛ پنیر با بسته­ بندی سرد (انواع مختلف) با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای؛ پنیر خامه‌ای با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر خامه­ ای مایع؛ پنیر خامه‌ای مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر (انواع مختلف)؛ مواد غذایی پنیری فرآوری­ شده؛ مواد غذایی پنیری فرآوری‌شده با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری­ شده مایع؛ پنیر فرآوری­ شده مایع با (ترکیبات افزوده)؛ پنیر فرآوری‌شده (انواع مختلف)؛ پنیر فرآوری­ شده (انواع مختلف) با (ترکیبات افزوده)

(2)

p.p.m 3.000 طبق الزامات بخش­های B.08.033، B.08.034، B.08.035، B.08.037، B.08.038، B.08.039، B.08.040، B.08.041، B.08.041.1، B.08.041.2، B.08.041.2، B.08.041.2، B.08.039. B.08.041.4، B.08.041.5، B.08.041.6، B.08.041.7 و B.08.041.8

(3)

شراب سیب؛ شراب؛ شراب عسل

(3)

p.p.m 500 طبق الزامات B.02.100، B.02.106 و B.02.120

(4)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(4)

p.p.m 1.000

(5)

فرآورده­ های پنیری فرآوری­ شده غیراستاندارد

(5)

p.p.m 3000 اگر از سوربات کلسیم یا سوربات پتاسیم نیز استفاده می شود، مقدار کل نباید از p.p.m 3000 تجاوز کند. برحسب اسید سوربیک محاسبه می شود.

 

بخش 4 – موادنگهدارنده رده 4

شماره آیتم

ستون 1

افزودنی

ستون 2

مجاز در

ستون 3

حداکثر سطح استفاده و سایر شرایط

A.1

اسید اسکوربیک

(1)

چربی­ها و روغن­های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونو دی گلیسیرید؛ چرب­مایه (روغن تردکننده)

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

مواد غذایی غیراستاندارد

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

زیتون

(3)

فرآیندهای تولید مطلوب

A.2

آسکوربیل پالمیتات

(1)

چربی­ها و روغن­های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید؛ چرب­مایه (روغن تردکننده)

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کره گیاهی

(3)

02/0 درصد از میزان چربی. درصورت استفاده از آسکوربیل استئارات، میزان کل نباید از 02/0 درصد میزان چربی بیشتر شود

(4)

شیرخشک نوزاد

(4)

001/0 درصد مصرفی

A.3

آسکوربیل استئارات

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه (روغن تردکننده)

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

کره گیاهی

(2)

02/0درصد میزان چربی. اگر از آسکوربیل پالمیتات نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0 درصد میزان چربی تجاوز کند

B.1

هیدرو-زیانیزول بوتیله (ترکیبی از 2-ترشیاری‌بوتیل-4-هیدروکسی‌انیزول و 3-ترشیاری‌بوتیل-4-هیدروکسی‌اینزول)

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ چربمایه (روغن تردکننده)

(1)

02/0درصد. اگر هیدروکسی تولوئن بوتیله، پروپیل گالات یا بوتیل هیدروکینون ترشیاری، به تنهایی یا ترکیبی نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(2)

فرآورده­ های سیب­ زمینی خشک؛ غلات صبحانه خشک

(2)

005/0درصد اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 005/0درصد تجاوز کند.

(3)

آدامس

(3)

02/0درصد. اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(4)

طعم­ دهنده ­های اسانس مرکبات؛ طعم­ دهنده ­های خشک؛ اسانس

(4)

125/0درصد. اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 125/0درصد تجاوز کند.

(5)

اسانس مرکبات

(5)

5/0درصد اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از  5/0درصد تجاوز کند.

(6)

بافت چربی گوشت گاو تا حدی بدون­چربی؛ بافت چربی گوشت تا حدی بدون­چربی

(6)

0065/0درصد. اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 0065/0 درصد تجاوز کند.

(7)

مایع ویتامین A برای افزودن به غذا

(7)

5 میلی­گرم در هر 1.000.000 واحد بین‌المللی

(8)

مخلوط نوشیدنی خشک؛ مخلوط دسر و شیرینی خشک

(8)

009/0درصد

(9)

مخمر خشک فعال

(9)

1/0درصد

(10)

غذاهای غیراستاندارد [به­ استثنای آماده‌سازی‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(10)

02/0درصد چربی یا روغن غذا. اگر از هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0 درصد چربی یا میزان روغن غذا تجاوز کند.

(11)

فرآورده ویتامین D خشک برای افزودن به غذا

(11)

10 میلی­گرم در هر 1.000.000 واحد بین‌المللی

(12)

کره گیاهی

(12)

01/0 درصد میزان چربی. اگر هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 01/0 درصد میزان چربی تجاوز کند.

(13)

گوشت مرغ پخته خشک

(13)

015/0درصد میزان چربی. اگر پروپیل گالات یا اسید سیتریک یا هر دو نیز استفاده می شود، میزان کل نباید از 015/0درصد میزان چربی تجاوز کند.

B.2

هیدروکسی­تولوئن (5،3-دی­ترشیاری­بوتیل-4-هیدروکسی­تولوئن) بوتیله

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ چربمایه

(1)

02/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله، پروپیل گالات یا بوتیل هیدروکینون ترشیاری، به تنهایی یا به­ صورت ترکیب نیز استفاده شوند، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(2)

فرآورده­ های سیب­ زمینی خشک؛ غلات صبحانه خشک

(2)

005/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 005/0درصد تجاوز کند.

(3)

آدامس

(3)

02/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده می شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(4)

طعم­دهنده اسانس مرکبات؛ طعم­ دهنده ­های خشک؛ اسانس

(4)

125/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده می شود، میزان کل نباید از 125/0درصد تجاوز کند.

(5)

اسانس مرکبات

(5)

5/0درصد. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 5/0 تجاوز کند.

6)

بافت چربی گوشت گاو تا حدی بدون­چربی؛ بافت چربی گوشت تا حدی بدون­چربی

(6)

0065/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 0065/0درصد تجاوز کند.

(7)

مایع ویتامین A برای افزودن به غذا

(7)

5 میلی­گرم در هر 1.000.000 واحد بین­ المللی

(8)

برنج نیم­پز خشک

(8)

0035/0درصد

(9)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(9)

02/0درصد چربی یا روغن غذا. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0 درصد چربی یا میزان روغن غذا تجاوز کند.

(10)

فرآورده­ های ویتامین D خشک برای افزودن به غذا

(10)

10 میلی­گرم در هر 1.000.000 واحد بین­ المللی

(11)

کره گیاهی

(11)

01/0درصد میزان چربی. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 01/0درصد میزان چربی تجاوز کند.

C.1

اسید سیتریک

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

گوشت مرغ پخته ­شده خشک

(3)

015/0درصد میزان چربی. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا پروپیل گالات یا هر دو نیز استفاده می‌شود، میزان کل نباید از 015/0درصد میزان چربی تجاوز کند.

C.1.01

استرهای اسید سیتریک مونو و دی­گلیسرید

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کره گیاهی

(3)

01/0درصد میزان چربی. درصورت استفاده از مونوگلیسرید سیترات، مونو ایزوپروپیل سیترات یا استئاریل سیترات، به­ صورت جداگانه یا ترکیبی، میزان کل نباید از 01/0 درصد میزان چربی تجاوز کند.

C1.1

L-سیستئین

مکمل­های غذایی مشخص ­شده در بخش B.24.201

فرآیندهای تولید مطلوب

C.2

L-سیستئین هیدروکلراید

فرمولاسیون جایگزین سوفیت برای فرآوری میوه­ ها و سبزیجات

فرآیندهای تولید مطلوب

G.1

صمغ گوایاکم

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

L.1

لسیتین

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

L.2

لسیتین سیترات

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

M.1

مونوگلیسیرید سیترات

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کره گیاهی

(3)

01/0درصد میزان چربی. اگر استرهای اسید سیتریک مونو دی­ گلیسیرید، مونوایزوپروپیل سیترات یا استئاریل سیترات، به تنهایی یا به­ صورت ترکیبی نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 01/0 درصد میزان چربی تجاوز کند.

M.2

مونو ایزوپروپیل سیترات

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

کره گیاهی

(3)

01/0درصد میزان چربی. اگر استرهای اسید سیتریک مونو دی­ گلیسیرید، مونو ایزوپروپیل سیترات یا استئاریل سیترات، به تنهایی یا به­ صورت ترکیبی نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 01/0 درصد میزان چربی تجاوز کند.

P.1

پروپیل گالات

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ چربمایه

(1)

02/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله، هیدروکسی تولوئن بوتیله یا بوتیل هیدروکینون ترشیاری، به تنهایی یا ترکیبی نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(2)

فرآورده­ های سیب­ زمینی خشک؛ غلات صبحانه خشک

(2)

005/0درصد. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 005/0درصد تجاوز کند.

(3)

آدامس

(3)

02/0درصد. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

(4)

طعم­ دهنده ­های خشک؛ اسانس

4)

125/0درصد. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده شود، میزان نباید از 125/0درصد تجاوز کند.

(5)

اسانس مرکبات

(5)

5/0درصد. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 5/0درصد تجاوز کند.

(6)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(6)

02/0درصد چربی یا روغن غذا. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله یا هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد چربی یا میزان روغن غذا تجاوز کند.

(7)

کره گیاهی

(7)

01/0درصد میزان چربی. اگر از هیدروکسی آنیزول بوتیله و هیدروکسی تولوئن بوتیله یا هر دو نیز استفاده می شود، میزان کل نباید از 01/0درصد میزان چربی تجاوز کند.

(8)

گوشت مرغ پخته خشک

(8)

015/0درصد میزان چربی. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله یا اسید سیتریک یا هر دو نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 015/0درصد میزان چربی تجاوز کند.

S.1

متابی­سولفیت سدیم

زیتون

p.p.m 100 محاسبه­ شده برحسب دی‌اکسید گوگرد

T.1

اسید تارتاریک

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونو دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

T.1A

ترشیو بوتیل هیدروکینون

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ چربمایه

02/0درصد. اگر هیدروکسی آنیزول بوتیله، هیدروکسی تولوئن بوتیله یا پروپیل گالات، به‌تنهایی یا در ترکیب، نیز استفاده شود، میزان کل نباید از 02/0درصد تجاوز کند.

T.2

توکوفرول­ها (آلفا-توکوفرول؛ مخلوط، کنستانتره توکوفرول­ها)

(1)

چربی‌ها و روغن‌های غیر از چربی شیر، روغن زیتون و پیه؛ گوشت ؛ مونوگلیسرید و دی گلیسیرید؛ چربمایه

(1)

فرآیندهای تولید مطلوب

(2)

غذاهای غیراستاندارد [به استثنای فرآورده‌های غیراستاندارد

(الف) گوشت و فرآورده­ های جانبی گوشت (بخش 14)؛

(ب) ماهی و گوشت (بخش 21)؛ و

(ج) گوشت طیور و فرآورده­ های جانبی گوشت طیور (بخش 22)]

(2)

فرآیندهای تولید مطلوب

(3)

شیرخشک نوزاد

(3)

001/0درصد مصرفی

(4)

فیله ماهی منجمد؛ فیله ماهی منجمد آماده

(4)

mg/kg 300

(5)

روغن زیتون

(5)

فرآیندهای تولید مطلوب مطابق با الزامات B.09.003

(6)

گوشت مرغ پخته خشک

03/0درصد میزان چربی

(7)

سوپ ماهی خشک؛ سوپ حلزون خشک

(7)

p.p.m 50 در سوپ بازپخت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست