Search
Generic filters

انواع کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی موادی هستند که برای بهبود رشد گیاهان و افزایش عملکرد آنها استفاده می شوند. این کودها حاوی مواد مغذی ضروری برای رشد گیاهان، مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم، منیزیم و آهن هستند.

کودهای شیمیایی بر اساس محتوای مواد مغذی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • کود نیتروژنه
 • کود فسفردار
 • کود پتاسیمی

کود نیتروژنه

نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است. این عنصر در ساخت پروتئین، کلروفیل و سایر ترکیبات مهم گیاهی نقش دارد. کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد برگ، ساقه و میوه گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند.

کودهای نیتروژنه به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • کود نیتروژن اوره
 • کود نیتروژن آمونیوم

کود نیتروژن اوره

اوره یک کود نیتروژنه سریع الاثر است که به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش رشد سریع گیاهان در ابتدای فصل رشد استفاده می شود.

کود نیتروژن آمونیوم

آمونیوم یک کود نیتروژنه آهسته الاثر است که به تدریج توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای تامین نیاز گیاهان به نیتروژن در طول فصل رشد استفاده می شود.

کود نیتروژنه نوعی کود شیمیایی است که حاوی نیتروژن (N) به عنوان عنصر غذایی اصلی می‌باشد. نیتروژن یکی از عناصر مهم برای رشد و توسعه گیاهان است و در فرآیندهای مختلف مربوط به ساختن پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر مرکبات زیستی نقش دارد.

انواع کودهای نیتروژنه

کودهای نیتروژنه بر اساس نوع ترکیب نیتروژن موجود در آنها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 • کود نیتروژن اوره
 • کود نیتروژن آمونیوم
 • کود نیتروژن نیترات

کود نیتروژن اوره

اوره یک ترکیب نیتروژن آمونیاکی است که حاوی 46 درصد نیتروژن است. اوره یک کود نیتروژنه سریع الاثر است که به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش رشد سریع گیاهان در ابتدای فصل رشد استفاده می شود.

کود نیتروژن آمونیوم

آمونیوم یک ترکیب نیتروژن آمونیاکی است که حاوی 82 درصد نیتروژن است. آمونیوم یک کود نیتروژنه آهسته الاثر است که به تدریج توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای تامین نیاز گیاهان به نیتروژن در طول فصل رشد استفاده می شود.

کود نیتروژن نیترات

نیترات یک ترکیب نیتروژن نیتراتی است که حاوی 16 درصد نیتروژن است. نیترات یک کود نیتروژنه سریع الاثر است که به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش رشد برگ و ساقه گیاهان استفاده می شود.

تاثیر کود نیتروژنه بر گیاه

کود نیتروژنه باعث افزایش رشد برگ، ساقه و میوه گیاهان می شود. این کود همچنین باعث افزایش تولید پروتئین، کلروفیل و سایر ترکیبات مهم گیاهی می شود.

کود نیتروژنه برای رشد انواع گیاهان، از جمله محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و گلها ضروری است.

میزان و زمان استفاده از کود نیتروژنه

میزان و زمان استفاده از کود نیتروژنه باید با توجه به نوع گیاه، نوع خاک و نیاز گیاه تعیین شود. استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه می تواند باعث آسیب به گیاهان شود.

در هنگام استفاده از کود نیتروژنه باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • کود نیتروژنه را در خاک مرطوب استفاده کنید.
 • کود نیتروژنه را در نزدیکی ریشه گیاهان استفاده کنید.
 • از استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه خودداری کنید.

علائم کمبود نیتروژن در گیاه

کمبود نیتروژن در گیاه باعث زرد شدن برگها، ریزش برگها، کاهش رشد و کاهش عملکرد گیاه می شود.

برای جلوگیری از کمبود نیتروژن در گیاه، باید کود نیتروژنه را به طور منظم و در مقادیر مناسب به خاک اضافه کنید.

عوارض استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه

استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه می تواند باعث آسیب به گیاهان شود. از جمله عوارض استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه عبارتند از:

 • افزایش رشد برگ در مقابل رشد ساقه و ریشه
 • افزایش حساسیت گیاه به بیماری ها و آفات
 • افزایش میزان نیتروژن در محصولات کشاورزی

برای جلوگیری از عوارض استفاده بیش از حد از کود نیتروژنه، باید میزان مصرف کود را با توجه به نیاز گیاه تعیین کنید.

کود فسفردار

فسفر یکی دیگر از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است. این عنصر در ساخت DNA، RNA و سایر ترکیبات مهم گیاهی نقش دارد. کودهای فسفردار برای افزایش رشد ریشه، گلدهی و میوه دهی گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند.

کودهای فسفردار به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • کود فسفر سوپر فسفات تریپل
 • کود فسفر سوپر فسفات ساده

کود فسفر سوپر فسفات تریپل

سوپر فسفات تریپل یک کود فسفردار آهسته الاثر است که به تدریج توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای تامین نیاز گیاهان به فسفر در طول فصل رشد استفاده می شود.

کود فسفر سوپر فسفات ساده

سوپر فسفات ساده یک کود فسفردار سریع الاثر است که به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش رشد ریشه در ابتدای فصل رشد استفاده می شود.

کود فسفردار نوعی کود شیمیایی است که حاوی فسفر (P) به عنوان عنصر غذایی اصلی می‌باشد. فسفر یکی از عناصر مهم برای رشد و توسعه گیاهان است و در فرآیندهای مختلف مربوط به ساختن DNA، RNA و سایر مرکبات زیستی نقش دارد.

انواع کودهای فسفردار

کودهای فسفردار بر اساس نوع ترکیب فسفر موجود در آنها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

 • کود فسفر سوپر فسفات تریپل
 • کود فسفر سوپر فسفات ساده

کود فسفر سوپر فسفات تریپل

سوپر فسفات تریپل یک کود فسفردار آهسته الاثر است که حاوی 46 درصد فسفر است. سوپر فسفات تریپل برای تامین نیاز گیاهان به فسفر در طول فصل رشد استفاده می شود.

کود فسفر سوپر فسفات ساده

سوپر فسفات ساده یک کود فسفردار سریع الاثر است که حاوی 16 درصد فسفر است. سوپر فسفات ساده برای افزایش رشد ریشه در ابتدای فصل رشد استفاده می شود.

تاثیر کود فسفردار بر گیاه

کود فسفردار باعث افزایش رشد ریشه، گلدهی و میوه دهی گیاهان می شود. این کود همچنین باعث افزایش تولید DNA، RNA و سایر ترکیبات مهم گیاهی می شود.

کود فسفردار برای رشد انواع گیاهان، از جمله محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و گلها ضروری است.

میزان و زمان استفاده از کود فسفردار

میزان و زمان استفاده از کود فسفردار باید با توجه به نوع گیاه، نوع خاک و نیاز گیاه تعیین شود. استفاده بیش از حد از کود فسفردار می تواند باعث آسیب به گیاهان شود.

در هنگام استفاده از کود فسفردار باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • کود فسفردار را در خاک مرطوب استفاده کنید.
 • کود فسفردار را در نزدیکی ریشه گیاهان استفاده کنید.
 • از استفاده بیش از حد از کود فسفردار خودداری کنید.

علائم کمبود فسفر در گیاه

کمبود فسفر در گیاه باعث کند شدن رشد، ریزش برگها، کاهش گلدهی و میوه دهی و کاهش عملکرد گیاه می شود.

برای جلوگیری از کمبود فسفر در گیاه، باید کود فسفردار را به طور منظم و در مقادیر مناسب به خاک اضافه کنید.

عوارض استفاده بیش از حد از کود فسفردار

استفاده بیش از حد از کود فسفردار می تواند باعث آسیب به گیاهان شود. از جمله عوارض استفاده بیش از حد از کود فسفردار عبارتند از:

 • افزایش حساسیت گیاه به بیماری ها و آفات
 • افزایش میزان فسفر در محصولات کشاورزی

برای جلوگیری از عوارض استفاده بیش از حد از کود فسفردار، باید میزان مصرف کود را با توجه به نیاز گیاه تعیین کنید.

کود فسفردار و رشد ریشه

فسفر برای رشد ریشه گیاهان ضروری است. فسفر باعث افزایش رشد طولی و عرضی ریشه ها می شود. ریشه های قوی و سالم باعث جذب بهتر آب و مواد مغذی از خاک می شوند.

کود فسفردار و گلدهی و میوه دهی

فسفر برای گلدهی و میوه دهی گیاهان ضروری است. فسفر باعث افزایش تولید گل ها و میوه ها می شود. میوه های حاوی فسفر بیشتر، طعم بهتری دارند و ماندگاری بیشتری دارند.

کود فسفردار و سایر خواص

کود فسفردار همچنین دارای خواص دیگری نیز می باشد، از جمله:

 • افزایش مقاومت گیاهان به بیماری ها و آفات
 • افزایش کیفیت محصولات کشاورزی

کود فسفردار یکی از مهم ترین کودهای شیمیایی برای رشد و توسعه گیاهان است. استفاده صحیح از کود فسفردار می تواند باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی شود.

کود پتاسیمی

پتاسیم یکی دیگر از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است. این عنصر در تنظیم آب و املاح در گیاهان نقش دارد. کودهای پتاسیمی برای افزایش مقاومت گیاهان به بیماری ها، آفات و خشکی مورد استفاده قرار می گیرند.

کودهای پتاسیمی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • کود پتاسیم کلرید
 • کود پتاسیم سولفات

کود پتاسیم کلرید

پتاسیم کلرید یک کود پتاسیمی ارزان قیمت است که به سرعت توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش مقاومت گیاهان به خشکی و سرما استفاده می شود.

کود پتاسیم سولفات

پتاسیم سولفات یک کود پتاسیمی با کیفیت بالا است که به تدریج توسط گیاهان جذب می شود. این کود برای افزایش مقاومت گیاهان به بیماری ها و آفات استفاده می شود.

سایر کودهای شیمیایی

علاوه بر سه نوع کود اصلی ذکر شده، انواع دیگری از کودهای شیمیایی نیز وجود دارند که حاوی ترکیبات دیگری علاوه بر نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند. این کودها برای تامین نیازهای خاص گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از انواع دیگر کودهای شیمیایی عبارتند از:

 • کود کوددهی کامل
 • کود ریز مغذی
 • کود اسید هیومیک
 • کود اسید فولیک

نحوه استفاده از کودهای شیمیایی

میزان و زمان استفاده از کودهای شیمیایی باید با توجه به نوع گیاه، نوع خاک و نیاز گیاه تعیین شود. استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی می تواند باعث آسیب به گیاهان شود.

فهرست