اطلاعات عمومیمقالات آموزشی

مایعات یونی

مایعات یونی گروه جدیدی از ترکیبات هستند که به طور کامل از یون‌ها تشکیل شده‌اند و موادی مانند نمک بوده که در دماهای کم مایع هستند.

برخی از آن‌ها حتی نقاط ذوب زیر صفر درجه سانتی‌گراد دارند.

این مواد جدید از نظر دمای ذوب تا دمای تجزیه این ترکیبات، در طیف وسیعی از دماها (۳۰۰-۴۰۰ درجه سانتی‌گراد) مایع هستند.

انتخاب کاتیون تأثیر زیادی در ویژگی‌های مایع یونی دارد و اغلب پایداری آن را تعیین می‌کند. به طور کلی ویژگی‌های شیمیایی و عملکردی مایع یونی با انتخاب آنیون کنترل می‌شود.

ترکیبی از طیف وسیعی از کاتیون‌ها و آنیون‌ها به صورت احتمالی منجر به تشکیل تعداد ۱۰۱۸ مایع یونی می‌شود.

نام و ساختار مایعات یونی

افزایش توجه نسبت به مایعات یونی:

امروزه حدود ۱۰۰۰ مورد از این ترکیبات در گزارشات شرح داده شده است و تقریباً ۳۰۰ مورد تجاری در دسترس است. ساختارهای معمولی کاتیون‌های آلی را با آنیون‌های غیر آلی یا آلی ترکیب می‌کنند.

استفاده وسیع از حلال‌های سمی و فرار در صنایع شیمیایی باعث ایجاد آسیب‌های جدی به محیط زیست می‌شود به همین دلیل معرفی جایگزین‌های مناسب برای آن‌ها، که از نظر زیست محیطی سالم باشد و از طرفی ویژگی‌های حلال‌های رایج را داشته باشند، در صنایع دارویی و شیمیایی احساس می‌شود.

از جمله این حلال‌های جدید، می‌توان به مایعات یونی اشاره کرد. مایعات یونی ترکیباتی آلی هستند که به طور کامل از یون‌ها تشکیل شده‌اند. مایعات یونی که معمولاً به عنوان حلال و یا کاتالیست سبز هم شناخته می‌شوند، در دمای کمتر از صد درجه سانتی‌گراد مایع هستند و مهم‌ترین ویژگی آن‌ها این است که فشار بخار بسیار پایینی دارند، به همین دلیل غیرفرار بوده و خللی در محیط زیست ایجاد نمی‌کنند. از این رو مطالعه بر روی این گروه جدید از مایعات به منظور استفاده در صنایع مختلف بسیار مورد توجه می‌باشد.

در گراف زیر میزان رشد توجه پژوهشگران به این ترکیبات نشان داده شده است:

رشد میزان توجه نسبت به مایعات یونی

ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ به عنوان یک ﺣﻼﻝ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺣﻼﻝ‌ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺭ می‌باشد. ﺍﺧﻴﺮﺍً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ‌ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰایای ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:

 • ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭ خیلی کمی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭت ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 • ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ.
 • ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺁﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺁﻧﻴﻮﻥ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻟﻲ با حجم بالا ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻴﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻴﻮﻥ‌ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﻭ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ۸۰۰ درجه سانتی‌ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺬﺍﺏ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ.

ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۱۰۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﮔﺮﺍﺩ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ‌ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ:

 • ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ RTILs
 • ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﻳﺮﺍﻝ Chiral
 • ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺁﺏﮔﺮﻳﺰ
 • و…

 کاربردهای مایعات یونی:

 • به عنوان مواد روان‌کننده و افزودنی (مانند افزودنی سوخت)
 • به عنوان مواد الکتروالاستیک (عضلات مصنوعی-رباتیک)
 • ﻭﺍﻛﻨﺶ‌ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ

ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭ ﻓﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺎﺑﺖ‌ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

 • ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻮﻧﻲ:

ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ، ﭘﻼﺗﻴﻦ، ﭘﺎﻻﺩﻳﻢ، ﺭﻭﺩﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﺗﻨﻴﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ وسیعی ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ‌ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ‌ها ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ‌ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺩﺭ ﻣﻲ‌ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.

 • حلال:

ﺍﺯ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺟﻬﺖ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ.

 • الکتروشیمی:

الکترولیت‌ها (سنسورها، باتری‌ها، پوشش‌دهنده‌ها، ابر خودروها و…)

به عنوان مثال ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺭژ ﻳﻮﻥ ﻟﻴﺘﻴﻮﻡ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳﻊ:

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎﻳﻊ-ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺍﻳﻦ توانایی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻼﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻭﺗﺮﻭﭘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

استفاده شوند.

 • ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ‌ﻫﺎ:

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﺬﻑ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ‌ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

 • ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯﻫﺎ:

ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ انتخابی ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻲ مناسب ﺑﺮﺍﻱ تفکیک ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

سیدی

یک دیدگاه

 1. سلام
  مایع یونی تترا دسیل تری هگزیل فسفونیوم کلراید P66614,CL به میزان پنجاه گرم نیاز دارمولطفا راهنمایی کنید چگونه تهیه نمایم. ضمنا ماگر تری هگزیل فسفونیوم به میزان بیست و پنج گرم و تترا دسیل کلراید هم به میزان بیست و پنج گرم موجود باشد نیز خریدارم.
  دانشجو هستم و برای پروژه نیازمند این مواد هستم.
  سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
برای مشاوره تماس بگیرید