کاروا

کارواکرول

کارواکرول چیست؟ کارواکرول یک فنل است که مشتق مونوترپن طبیعی سیمن است. یک مهارکننده رشد باکتریایی، که به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می‌شود. فعال‌کننده قدرتمند پتانسیل گیرنده  (V3 (TRPV3…
بیشتر بخوانید …
فهرست