فروش پتاسیم استات

فروش بیترکس

خرید بیترکس بیترکس ترکیبی از نمک با آنیون بی‌اثر مانند بنزوات یا ساکارید است. ساختار آن شبیه لیدوکائین است و ارتباط نزدیکی با نووکائین و بنزوکائین دارد. این ماده بدون…
بیشتر بخوانید …
فهرست