خرید هگزامتافسفات سدیم

هگزامتافسفات سدیم

مقدمه‌ای بر معرفی هگزامتافسفات سدیم هگزامتافسفات سدیم یک ترکیب شیمیایی است که از ترکیبی از متافسفات‌های پلیمری تشکیل شده است. این هگزامر متشکل از یک زنجیره واحد NaPO3 است.هگزامر چیزی…
بیشتر بخوانید …
فهرست