فروسیانید پتاسیم

خرید فروسیانید پتاسیم

فروسیانید پتاسیم (مکمل غذایی E536) یک ترکیب معدنی پیچیده حاوی یک یون کمپلکس است. اغلب به عنوان هیدرات کریستالی استفاده می شود. افزودنی غذایی E536 که هگزاسیانوفرات پتاسیم نیز نامیده…
بیشتر بخوانید …
فهرست