فروش گلوکونات

بتاگلوکان

بتاگلوکان ها بطور طبیعی پلی‌ساکاریدها هستند. این پلیمرهای گلوکز مواد تشکیل‌دهنده دیواره سلولی برخی باکتری‌ها و قارچ‌های بیماری‌زا هستند.خواص درمانی و ایمنی بدن قارچ‌ها هزاران سال است که در کشورهای شرقی…
بیشتر بخوانید …
فهرست