خرید آلفوزوسین

آلفوزوسین

خرید آلفوزوسین آلفوزوسین یک آمید مونوکاربوکسیلیک اسید، یک تتراهیدروفورانول و عضوی از کینازولین‌ها است. این ماده به عنوان یک عامل ضد نئوپلاستیک، یک ضد فشار خون و یک آنتاگونیست آلفا…
بیشتر بخوانید …
فهرست