مشخصات فیزیکی و شیمیایی کارون

  1. صفحه اصلی
  2. مشخصات فیزیکی و شیمیایی کارون
کارون

کارون (Carvone)

کارون (Carvone) یک مونوترپوئید p-menthane است که به ترتیب از سیکلوکس-2-enone با جایگزین‌های متیل و ایزوپروپنیل در موقعیت‌های 2 و 5 تشکیل شده است. به عنوان یک آلرژن نقش دارد.…
بیشتر بخوانید …
فهرست