فرمول ژل موبر

فرمول ژل موبر

فرمولاسیون ژل موبر + فرمول ژل موبر + مواد تشکیل‌دهنده درصد مواد تشکیل‌دهنده فاز A 69.50 آب 3.00 گلیسیرین فاز B 7.00 پلی دکان هیدروژنه 3.00 اوزوکریت 0.50 فنوکس اتانول…
بیشتر بخوانید …
فهرست