فروش ستئارات 25

ستئارات 25

خرید ستئارات 25 ستئارات 25 ترکیب اتری متشکل از استئاریک اسید می‌باشد. استئاریک اسید یک اسید چرب اشباع با زنجیره 18 کربنی است. نام IUPAC آن اکتادکانوئیک اسید است. این…
بیشتر بخوانید …
فهرست