قیمت سباسیک اسید

سباسیک اسید

سباسیک اسید یک دی کربوکسیلیک اسید با فرمول 2(CH2)8(CO2H) است که به طور طبیعی وجود دارد. این ماده به صورت فلس و پرک سفید یا جامد پودری بوده و در…
بیشتر بخوانید …
فهرست