ایزومرهای مختلف اسید فتالیک

  1. صفحه اصلی
  2. ایزومرهای مختلف اسید فتالیک
فروش ایزوفتالیک اسید

خرید ایزوفتالیک اسید

ایزوفتالیک اسید چیست ایزوفتالیک اسید Isophthalic acid یک ترکیب آلی با فرمول C6H4(COOH)2 است.اسید ایزوفتالیک یک جامد سفید رنگ با بوی ناخوشایند خفیف است. در آب فرو می رود. این…
بیشتر بخوانید …
فهرست