فروش انواع استئارات

استئارات ها

فرمول مولکولی استئارات: -C18H35O2               نام­‌های دیگر: اکتادکانوئات اکتادکانوئیک اسید استئارات چیست؟ استئارات ها، نمک­‌ها و استرهای اسید استئاریک هستند و به عنوان آنیون استئارات…
بیشتر بخوانید …
فهرست