استفاده از آدیپیک اسید در مواد غذایی

  1. صفحه اصلی
  2. استفاده از آدیپیک اسید در مواد غذایی

خرید آدیپیک اسید

خرید آدیپیک اسید صنعتی خرید آدیپیک اسید یک ترکیب آلی با فرمول (CH2) 4 (COOH) 2 است. از نظر صنعتی مهم‌ترین اسیدهای دی کربوکسیلیک است. تقریباً 2.5 میلیارد کیلوگرم از…
بیشتر بخوانید …
فهرست