نوشته های مرتبط با :

آنالیز تیواوره

تصویر فروش تیواوره

فروش تیواوره

آنالیز و فروش تیواوره: تیواوره یک ترکیب ارگانوسولفور با فرمول SC (NH2) 2 است. تیواوره از نظر ساختاری شبیه اوره است، با این تفاوت اتم اکسیژن توسط یک اتم گوگرد...
تصویر تیواوره

تیواوره

تیواوره چیست؟ تیواوره یک ترکیب ارگانیک از کربن، نیتروژن، گوگرد و هیدروژن است که فرمول CSN2H4 یا (NH2) 2CS است. این شبیه به اوره است، به جز اتم اکسیژن با...
فهرست
Call Now Buttonتماس