مقالات آموزشی

هیدرات متان

آیا تاکنون یخی را دیده‌اید که آتش بگیرد هیدرات متان یکی از منابع سـوختی اسـت که در زیر زمین موجود اسـت. بر اسـاس پیش‌بینی پژوهشـگران برآورد شـده اسـت که این ماده آینده ی انرژی جهان اسـت. هیدرات متان در مکان‌هایی تشـکیل می‌شـود که دما و فشـار دقیقاً مناسـب باشـد مانند زیر زمین و اعماق دریا، معادن این ماده در سـرتاسـر جهان از جمله قطب شـمال و جنوب پراکنده شـده اسـت.

در نگاه اول این ماده مشـابه یخ سـاده اسـت اما در مقیاس مولکولی در حقیقت متان در شـبکه‌هایی از یخ به دام افتاده اسـت. محققان در این زمینه معتقد هسـتند که منابع متان هیدرات از مجموع منابع گاز طبیعی، نفت و زغال‌سـنگ بیشـتر اسـت. در حقیقت اگر روشـی ابداع شـود که بتوان این ماده را به شـکل اقتصـادی و ایمن اسـتخراج کرد بازی انرژی در جهان تغییر می‌کند.

تنها مشـکل پیش‌رو این اسـت که متان به عنوان یک گاز گلخانه‌ای، ۳۶ برابر مشـکلات محیط زیسـتی بیشـتری از کربن دی‌اکسـید ایجاد می‌کند. بسـیاری از اثرات منفی که این ماده بر روی طبیعت می‌گذارد به دلیل عدم رعایت ایمنی اسـتخراج اسـت. این ماده ممکن اسـت باعث تغییرات شـدید محیط زیسـتی گردد.

اگرچه برخی از محققان همچون اینگو پیکر از دانشـگاه اوکلند معتقد هسـتند که این ماده ارزش تحقیق و فرآوری به جای زغال سـنگ را دارد. چرا که سـوزاندن این گاز، کربن دی‌اکسـید کمتری تولید می‌کند علاوه بر آن این ماده همه جا هسـت و این باعث می‌شـود که دسـترسـی به منابع آن آسـان‌تر گردد.

هیدرات متان:

کشـورهای زیادی در طول ۲۰ تا ۳۰ سـال آینده راه‌حل سـبز تری برای اسـتخراج طولانی مدت این ماده پیدا خواهند کرد. علاوه بر آن کشـورهای زیادی می‌توانند با اسـتفاده از این ماده به خودکفایی در انرژی برسـند، مانند کشـور ژاپن که یکی از وارد کننده‌های سـوخت‌های فسیلی است.

اوایل سال ۲۰۰۰ دانشمندان ژاپنی، چینی، نروژی، کانادایی و آمریکایی همگی در حال تحقیق در مورد پتانسیل‌های سوخت فسیلی متان هیدرات بودند. در سال ۲۰۱۳ تیمی از محققان در ژاپن موفق شدند اولین خط تولید آزمایشـی متان هیدرات را از اعماق اقیانوس ایجاد کنند. آن‌ها هزار فوت پایین‌تر از بسـتر اقیانوس آرام را سـوراخ کردند و با اسـتفاده از تجهیزات خاص به وسـیله لوله، گاز را به سـطح منتقل کردند و امیدوارند که روش مطمئن‌تری از نظر اقتصـادی طی یک دهـه ایجـاد کننـد.

سایر مقالات ما: انواع پارابن‌ها

متـاســفـانـه آزمـایش‌هـا بـا مشــکلاتی روبـه رو شــد امـا در می ۲۰۱۷ آن‌هـا مجـدداً تلاش کردنـد. بـا توجـه بـه مطـالـب دانشـمندان در دانشـگاه سـنگاپور، در همان زمان محققان چینی روش اسـتخراج گاز به صـورت شـناور را ابداع کردند که با آن می‌توان متان هیدرات‌های موجود در اعماق دریای جنوبی چین را بررسـی کرد به وسـیله این روش اسـتخراجی، آن‌ها قادر شـدند روزانه ۳۵ هزار متر مکعب گاز بیش‌تری از آنچه در ژاپن انجام شده بود استخراج کنند.

سیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
برای مشاوره تماس بگیرید