فروش هیدرات متان

آیا تاکنون یخی را دیده‌اید که آتش بگیرد هیدرات متان یکی از منابع سـوختی اسـت که در زیر زمین موجود اسـت. بر اسـاس پیش‌بینی پژوهشـگران برآورد شـده اسـت که این ماده آینده ي انرژي جهان اسـت. هیدرات متان در مکان‌هایی تشـکیل می‌شـود که دما و فشـار دقیقاً مناسـب باشـد مانند زیر زمین و اعماق دریا، معادن این ماده در سـرتاسـر جهان از جمله قطب شـمال و جنوب پراکنده شـده اسـت.

در نگاه اول این ماده مشـابه یخ سـاده اسـت اما در مقیاس مولکولی در حقیقت متان در شـبکه‌هایی از یخ به دام افتاده اسـت. محققان در این زمینه معتقد هسـتند که منابع متان هیدرات از مجموع منابع گاز طبیعی، نفت و زغال‌سـنگ بیشـتر اسـت. در حقیقت اگر روشـی ابداع شـود که بتوان این ماده را به شـکل اقتصـادي و ایمن اسـتخراج کرد بازي انرژي در جهان تغییر می‌کند.

تنها مشـکل پیش‌رو این اسـت که متان به عنوان یک گاز گلخانه‌اي، 36 برابر مشـکلات محیط زیسـتی بیشـتري از کربن دي‌اکسـید ایجاد می‌کند. بسـیاري از اثرات منفی که این ماده بر روي طبیعت می‌گذارد به دلیل عدم رعایت ایمنی اسـتخراج اسـت. این ماده ممکن اسـت باعث تغییرات شـدید محیط زیسـتی گردد.

اگرچه برخی از محققان همچون اینگو پیکر از دانشـگاه اوکلند معتقد هسـتند که این ماده ارزش تحقیق و فرآوري به جاي زغال سـنگ را دارد. چرا که سـوزاندن این گاز، کربن دي‌اکسـید کمتري تولید می‌کند علاوه بر آن این ماده همه جا هسـت و این باعث می‌شـود که دسـترسـی به منابع آن آسـان‌تر گردد.

هیدرات متان:

کشـورهاي زیادي در طول 20 تا 30 سـال آینده راه‌حل سـبز تري براي اسـتخراج طولانی مدت این ماده پیدا خواهند کرد. علاوه بر آن کشـورهاي زیادي می‌توانند با اسـتفاده از این ماده به خودکفایی در انرژي برسـند، مانند کشـور ژاپن که یکی از وارد کننده‌هاي سـوخت‌هاي فسیلی است.

اوایل سال 2000 دانشمندان ژاپنی، چینی، نروژي، کانادایی و آمریکایی همگی در حال تحقیق در مورد پتانسیل‌هاي سوخت فسیلی متان هیدرات بودند. در سال 2013 تیمی از محققان در ژاپن موفق شدند اولین خط تولید آزمایشـی متان هیدرات را از اعماق اقیانوس ایجاد کنند. آن‌ها هزار فوت پایین‌تر از بسـتر اقیانوس آرام را سـوراخ کردند و با اسـتفاده از تجهیزات خاص به وسـیله لوله، گاز را به سـطح منتقل کردند و امیدوارند که روش مطمئن‌تري از نظر اقتصـادي طی یک دهـه ایجـاد کننـد.

سایر مقالات ما: انواع پارابن‌ها

متـاســفـانـه آزمـایش‌هـا بـا مشــکلاتی روبـه رو شــد امـا در می 2017 آن‌هـا مجـدداً تلاش کردنـد. بـا توجـه بـه مطـالـب دانشـمندان در دانشـگاه سـنگاپور، در همان زمان محققان چینی روش اسـتخراج گاز به صـورت شـناور را ابداع کردند که با آن می‌توان متان هیدرات‌هاي موجود در اعماق دریاي جنوبی چین را بررسـی کرد به وسـیله این روش اسـتخراجی، آن‌ها قادر شـدند روزانه 35 هزار متر مکعب گاز بیش‌تري از آنچه در ژاپن انجام شده بود استخراج کنند.

برچسب:
جستجو در پیشگامان شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست